Інформаційний бюлетень «Редукціон» № 9-10-11 (139-140-141) — жовтень, листопад, грудень 2017 року
Інформаційний бюлетень «Редукціон» № 9-10-11 (139-140-141) — жовтень, листопад, грудень 2017 року


  


Чи готова Україна до запровадження електронних державних закупівельПро затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів щодо здійснення державних закупівель
Відповідно до пункту 12 частини першої статті 8 та частини другої статті 13 Закону України "Про здійснення державних закупівель", з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів, що додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
наказ Міністерства економіки України від 03 жовтня 2005 року № 314 "Про затвердження критеріїв формування державного замовлення на поставку продукції для державних потреб", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2005 року за № 1231/11511;
наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 31 жовтня 2012 року № 1205"Про затвердження форм документів з питань формування державного замовлення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 листопада 2012 року за № 1941/22253;
наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 липня 2013 року № 856"Про затвердження Порядку ведення реєстру електронних майданчиків та операторів електронних майданчиків і включення (виключення) суб'єктів господарювання до/з такого реєстру", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2013 року за № 1388/23920.
3. Департаменту державних закупівель та державного замовлення подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Виконувач обов’язків 
Міністра економічного 
розвитку і торгівлі України


А. Максюта

 


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
16.09.2014  № 1112


Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
6 жовтня 2014 р. 
за № 1203/25980
ЗМІНИ 
до деяких нормативно-правових актів
1. У Типовому положенні про комітет з конкурсних торгів, затвердженому наказом Міністерства економіки України від 26 липня 2010 року № 916, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2010 року за № 622/17917:
1) у розділі ІІ:
у пункті 1:
перше речення доповнити словами "(генерального замовника)";
у другому реченні слова "депутати місцевих рад" замінити словами "депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради";
у другому реченні абзацу першого пункту 2 слова "штатна чисельність працівників замовника є меншою, ніж п’ять осіб, кількість членів комітету повинна дорівнювати штатній чисельності замовника" замінити словами "кількість службових (посадових) осіб у штатній чисельності працівників замовника є меншою, ніж п’ять осіб, до складу комітету з конкурсних торгів повинні входити всі службові (посадові) особи замовника";
2) абзац дев’ятий розділу ІІІ викласти в такій редакції:
"проведення переговорів з учасниками під час проведення переговорної процедури закупівлі;";
3) у розділі ІV:
пункт 1 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:
"пройти навчання з питань організації та проведення процедур закупівель;".
У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;
у пункті 2:
абзац восьмий виключити.
У зв’язку з цим абзаци дев’ятий, десятий вважати відповідно абзацами восьмим, дев’ятим;
в абзаці дев’ятому слова "Міністерству економіки України" замінити словами "Міністерству економічного розвитку і торгівлі України";
пункт 5 після слів "скріплені печаткою замовника" доповнити словами "або в електронному вигляді в разі використання електронних засобів";
4) у пункті 2 розділу V слова "публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та оприлюднюється на веб-порталі Міністерства економіки України з питань закупівель" замінити словами "оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель для загального доступу".
2. У Стандартній документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженій наказом Міністерства економіки України від 26 липня 2010 року № 919, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 10 серпня 2010 року за № 653/17948:
1) доповнити Стандартну документацію конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги новим абзацом такого змісту:
"Стандартна документація може бути створена у формі електронного документа відповідно до вимог Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг";
2) у Порядку заповнення документації конкурсних торгів:
у колонці 2 пункту 3 розділу І слова і цифри "відповідно до підпункту 35" замінити словами і цифрами "відповідно до підпункту 33";
у розділі ІІ:
у колонці 2 пункту 1:
абзац перший викласти в такій редакції:
"Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів (за 5 днів - у разі скороченої процедури) до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання.";
в абзаці другому слова "за результатами запитів" замінити словами "за результатами звернень";
абзац перший колонки 2 пункту 2 викласти в такій редакції:
"У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо звернень.";
у розділі ІІІ:
абзац перший колонки 2 пункту 1 доповнити новим реченням такого змісту: "Пропозиція конкурсних торгів може подаватися в електронному вигляді в разі використання електронних засобів.";
колонку 2 пункту 2 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:
"інформації про субпідрядника (субпідрядників);".
У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;
абзац одинадцятий колонки 2 пункту 4 викласти в такій редакції:
"Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а в разі здійснення закупівлі юридичними особами (їх об’єднаннями) не за бюджетні кошти - перераховуються на рахунок таких юридичних осіб (їх об’єднань).";
доповнити розділ новим пунктом 8 такого змісту:
"8. Інформація про субпідрядника (субпідрядників)
У разі закупівлі робіт або послуг учасник процедури закупівлі зазначає у пропозиції конкурсних торгів повне найменування та місцезнаходження кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю.".
У зв’язку з цим пункти 8, 9 вважати відповідно пунктами 9, 10;
у колонці 2 пункту 1 розділу IV слова "Особисто або поштою" замінити словами "Особисто, поштою або електронною поштою (у разі подання у формі електронного документа)";
у колонці 2 пункту 5 розділу V:
в абзаці п’ятому слова "порядку публікації оголошення" замінити словами "порядку оприлюднення оголошення";
абзац шостий викласти в такій редакції:
"подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних торгів, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій;";
доповнити після абзацу тринадцятого новим абзацом чотирнадцятим такого змісту:
"скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг;".
У зв’язку з цим абзац чотирнадцятий вважати абзацом п’ятнадцятим;
у розділі VІ:
у колонці 2 пункту 1:
в абзаці другому слова і цифри "але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів" замінити словами і цифрами "але не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів";
в абзаці третьому слова і цифри "з дня публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту" замінити словами і цифрами "з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту".
3. У Стандартній документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - двоступеневі торги, затвердженій наказом Міністерства економіки України від 26 липня 2010 року № 919, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2010 року за № 654/17949:
1) доповнити Стандартну документацію конкурсних торгів для процедури закупівлі - двоступеневі торги новим абзацом такого змісту:
"Стандартна документація може бути створена у формі електронного документа відповідно до вимог Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг.";
2) у Порядку заповнення документації конкурсних торгів:
у колонці 2 абзацу другого пункту 3 розділу І слова і цифри "відповідно до підпункту 35" замінити словами і цифрами "відповідно до підпункту 33";
у розділі ІІ:
у колонці 2 пункту 1:
абзац перший викласти в такій редакції:
"Фізична або юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів (за 5 днів - у разі скороченої процедури) до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання.";
в абзаці другому слова "за результатами запитів" замінити словами "за результатами звернень";
абзац перший колонки 2 пункту 2 викласти в такій редакції:
"У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо звернень.";
у розділі ІІІ:
абзац перший колонки 2 пункту 1 після першого речення доповнити новим реченням такого змісту: "Пропозиція конкурсних торгів може подаватися в електронному вигляді у разі використання електронних засобів.";
колонку 2 пункту 2 доповнити новим абзацом такого змісту:
"інформації про субпідрядника (субпідрядників)";
абзац одинадцятий пункту 4 викласти в такій редакції:
"Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а в разі здійснення закупівлі юридичними особами (їх об’єднаннями) не за бюджетні кошти - перераховуються на рахунок таких юридичних осіб (їх об’єднань).";
доповнити розділ новим пунктом 8 такого змісту:
"8. Інформація про субпідрядника (субпідрядників)
У разі закупівлі робіт або послуг учасник процедури закупівлі зазначає у пропозиції конкурсних торгів повне найменування та місцезнаходження кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю.".
У зв’язку з цим пункти 8, 9 вважати відповідно пунктами 9, 10;
у колонці 2 пункту 1 розділу IV слова "Особисто або поштою" замінити словами "Особисто, поштою або електронною поштою (у разі подання у формі електронного документа)";
у колонці 2 пункту 1 розділу VІ:
у другому реченні абзацу першого слова і цифри "раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів" замінити словами і цифрами "раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів";
в абзаці другому слова і цифри "з дня публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту" замінити словами і цифрами "з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту".
4. У Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженому наказом Міністерства економіки України від 26 липня 2010 року № 921, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2010 року за № 623/17918:
1) у пункті 1.2 розділу І слова "підприємства", "державні кошти" та "консультаційні послуги" виключити;
2) у розділі ІІ:
в абзаці першому пункту 2.1 слова і цифри "згідно з пунктами 23 і 30" замінити словами і цифрами "згідно з пунктами 20 і 27";
у пункті 2.12 слова і цифри "відповідно до пункту 23" замінити словами і цифрами "відповідно до пункту 20", слово "включаючи" замінити словом "зокрема";
3) у розділі ІІІ слова і цифри "відповідно до пункту 26" замінити словами і цифрами "відповідно до пункту 23".
5. До Порядку здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19 жовтня 2011 року № 155, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2011 року за № 1377/20115, внести такі зміни:
1) у розділі І:
пункт 1.1 викласти в такій редакції:
"1.1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку) моніторингу закупівель.
Метою здійснення моніторингу закупівель є забезпечення дотримання замовниками законодавства у сфері державних закупівель, запобігання його порушенню та аналіз ефективності процедур закупівель.";
в абзаці третьому пункту 1.2 слова і цифру "визначені в частині п’ятій статті 7" замінити словами і цифрою "визначені в частині четвертій статті 7";
у пункті 1.3 слова "за державні кошти" виключити;
абзац шостий пункту 1.5 виключити.
У зв’язку з цим абзаци сьомийвосьмий вважати відповідно абзацами шостим, сьомим;
абзац третій пункту 1.6 викласти в такій редакції:
"здійснювати взаємодію з юридичною особою, визначеною Мінекономрозвитку, наповнювати веб-портал Уповноваженого органу з питань закупівель щодо питань оприлюднення інформації, передбаченої Законом, з метою забезпечення здійснення моніторингу закупівлі з наданням відповідних доручень.";
2) у розділі ІІ:
в абзаці четвертому пункту 2.2 слова "номер оголошення та номер державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель у випадку, якщо на день звернення було опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі" замінити словами "інформацію про оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі";
у пункті 2.3:
підпункт 2.3.1 після слів "конкурентної процедури" доповнити словами "та закупівлі за рамковими угодами";
у підпункті 2.3.2 слова "процедури закупівлі в одного учасника" замінити словами "переговорної процедури закупівлі";
у пункті 2.4 слово ", опублікування" виключити;
у пункті 2.10 слова і цифри "(у разі коли звернення стосується здійснення моніторингу щодо наявності підстави, передбаченої пунктом 3 частини другої статті 39 Закону, або щодо процедури запиту цінових пропозицій, закупівлі за скороченою процедурою - протягом п’яти робочих днів)" виключити;
3) у розділі ІІІ:
пункт 3.1 викласти в такій редакції:
"3.1. Мінекономрозвитку систематично аналізує інформацію про закупівлі, що підлягає розміщенню на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель, і визначає закупівлі, за якими буде здійснений моніторинг закупівель.";
у пункті 3.5 слова "процедури закупівлі в одного учасника" замінити словами "переговорної процедури закупівлі";
пункт 3.6 після слів "конкурентних процедур" доповнити словами ", закупівлі за рамковими угодами";
пункт 3.10 викласти в такій редакції:
"3.10. Висновок за результатами здійснення моніторингу закупівлі повинен бути підготовлений відповідним структурним підрозділом Мінекономрозвитку, який забезпечує здійснення регулювання та координації у сфері закупівель, не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня надходження до Мінекономрозвитку в повному обсязі інформації та документів від замовника. У разі необхідності до розгляду документів можуть залучатися інші структурні підрозділи Мінекономрозвитку.".
6. Доповнити Перелік товарів і послуг, які можуть закуповуватися за рамковими угодами, затверджений наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 24 квітня 2012 року № 503, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 травня 2012 року за № 785/21098 (у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 липня 2013 року № 855), такими пунктами:
"80. Локомотиви залізничні та тендери локомотивні
81. Вагони залізничні чи трамвайні самохідні, багажні вагони та відкриті платформи, крім транспортних засобів, призначених для ремонтування й технічного обслуговування
82. Рухомий склад, інший
83. Частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устатковання для керування рухом
84. Послуги щодо відновлювання та оснащування залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; роботи субпідрядні як частина виробництва залізничних локомотивів і рухомого складу
85. Пестициди та інші агрохімічні продукти
86. Послуги щодо забезпечення харчуванням за контрактом".
7. В Особливостях укладення рамкових угод, затверджених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 24 квітня 2012 року № 504, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 червня 2012 року за № 1059/21371:
1) у розділі II:
абзац сьомий пункту 2.2 після слів "в рамковій угоді" доповнити словами "у разі укладення рамкової угоди з кількома учасниками";
абзац перший пункту 2.3 після слова "замовник" доповнити словами "(генеральний замовник)";
2) у розділі ІІІ:
абзац сьомий пункту 3.1 доповнити новим реченням такого змісту: "У разі коли всі умови договору про закупівлю встановлені в рамковій угоді, кількість товарів або обсяг надання послуг повинні бути визначені в конкретних кількісних показниках.";
пункт 3.2 доповнити новим абзацом такого змісту:
"умови щодо можливості укладення договорів про закупівлю з кількома учасниками на пропорційній основі щодо обсягу предмета закупівлі в разі, якщо такі учасники за результатами відбору, конкурентного відбору мають однакові показники, та/або щодо можливості визначення лотів за обсягом предмета закупівлі при проведенні відбору, конкурентного відбору.";
3) у пункті 5.7 розділу V слова "публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель" замінити словами та цифрами "оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель відповідно до статті 10 Закону";
4) у пункті 6.1 розділу VI слова "із дати публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель" замінити словами "із дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель ";
5) у розділі VII:
пункт 7.1 викласти в такій редакції:
"7.1. Замовник (генеральний замовник) протягом семи робочих днів з дня укладення рамкової угоди надає для оприлюднення відповідно до статті 10 Закону оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду.";
пункт 7.2 виключити.
У зв’язку з цим пункт 7.3 вважати пунктом 7.2;
6) абзац п’ятий пункту 8.1 розділу VIII доповнити словами "регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю".
Заступник 
директора департаменту 
державних закупівель 
та державного замовленняЛ. Дудник