Інформаційний бюлетень «Редукціон» № 9-10-11 (139-140-141) — жовтень, листопад, грудень 2017 року
Інформаційний бюлетень «Редукціон» № 9-10-11 (139-140-141) — жовтень, листопад, грудень 2017 року


  


Відсутність Моніторингу державних закупівель з боку Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, цеЛист щодо оприлюднення інформації про закупівлі від 09.07.2012 № 3305-07/25866-06   
Міністерства, інші центральні органи
 виконавчої влади, Рада міністрів АР
 Крим, обласні державні адміністрації,
 державні адміністрації у містах Києві та
 Севастополі, органи місцевого
 самоврядування, установи, організації,
 підприємства
 
Щодо оприлюднення інформації про закупівлі
 
У зв’язку з набранням чинності 17.06.2012 Закону України “Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності” (далі – Закон) на численні звернення суб’єктів сфери державних закупівель щодо застосування вимог Закону Мінекономрозвитку повідомляє.
Дія Закону поширюється на суб’єктів, які є замовниками відповідно до статті 1 Закону та провадять діяльність у сферах, визначених статтею 5 Закону України “Про природні монополії”, та/або у таких сферах:
забезпечення виробництва, транспортування та постачання теплової енергії;
забезпечення виробництва, передачі та постачання електричної енергії;
забезпечення виробництва, транспортування та постачання питної води;
забезпечення функціонування централізованого водовідведення;
надання послуг з користування інфраструктурою залізничного транспорту загального користування;
забезпечення функціонування міського електричного транспорту та експлуатація його об’єктів для надання послуг з перевезення;
надання послуг автостанцій, портів, аеропортів;
надання послуг з аеронавігаційного обслуговування польотів повітряних суден;
надання послуг поштового зв’язку;
геологічне вивчення (у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ) нафтогазоносних надр, родовищ вугілля та інших видів твердого палива;
забезпечення функціонування та експлуатація телекомунікаційних мереж фіксованого зв’язку загального користування або надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг;
забезпечення транспортування, зберігання, переробки нафти та нафтопродуктів сирих.
Відповідно до статті 2 Закону його дія поширюється на закупівлі замовниками товарів, робіт і послуг для здійснення ними діяльності у сферах, визначених статтею 5 Закону України “Про природні монополії” або статтею 2 Закону, які:
повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень (в будівництві - дорівнює або перевищує 300 тисяч гривень), робіт - дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень;
здійснюються за рахунок власних коштів за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 5 мільйонів гривень, а робіт - 10 мільйонів гривень.
Статтею 3 Закону передбачено, що річний план та зміни до нього (у разі наявності) обов’язково безоплатно оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу (загальнодержавному веб-порталі “Державні закупівлі” за адресою в мережі Internet www.tender.me.gov.ua) протягом п’яти робочих днів з дня затвердження річного плану або змін до нього. Замовники не зобов’язані надсилати річний план та зміни до нього до Уповноваженого органу, Державної казначейської служби України. Виходячи з статті 3 Закону, замовники не зобов`язані також оприлюднювати річний план та зміни до нього на власному веб-сайті, або на сайті головного розпорядника бюджетних коштів, як це передбачено статтею 4 Закону України “Про здійснення державних закупівель”. 
Водночас Законом встановлено, що інформація про закупівлі, які відповідно до  статті 4 Закону здійснюються без застосування процедур, передбачених Законом України “Про здійснення державних закупівель” та Законом, відображається замовником у річному плані.
Форма річного плану та Інструкція щодо його заповнення затверджена наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922 “Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель”.
Крім того, за результатами здійснення закупівель без застосування процедур, передбачених Законом України “Про здійснення державних закупівель” та Законом, згідно частини третьої статті 4 Закону замовники зобов’язані оприлюднити звіт про результати здійснення такої закупівлі в порядку і строки, визначені Законом України “Про здійснення державних закупівель”. Форма такого звіту затверджується Уповноваженим органом.
На даний час Мінекономрозвитку розробляє проект наказу, яким будуть внесені зміни до наказу Мінекономіки від 26.07.2010 № 922 “Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель” в частині внесення змін до Інструкції щодо заповнення річного плану закупівель та форми звіту про результати здійснення закупівлі без застосування процедур закупівлі.
До набрання чинності зазначеним наказом рекомендуємо замовникам використовувати дві окремих форми річного плану, а саме:
для закупівель що здійснюватимуться за процедурами, передбаченими Законом України “Про здійснення державних закупівель” з урахуванням особливостей, передбачених Законом - форму річного плану, затвердженою наказу Мінекономіки  від 26.07.2010 № 922;
для закупівель (укладення договорів) відповідно до пунктів 1-4, 7, 8 частини першої статті 4 Закону – форму, наведену в Додатку 1.
У разі якщо очікувана вартість предмета закупівлі є нижчою від сум, зазначених у частині третій статті 2 Закону, такий предмет закупівлі відображається в додатку до річного плану (річний план за формою, затвердженою наказу Мінекономіки від 26.07.2010 № 922), який підписується уповноваженою особою замовника та підлягає оприлюдненню не рідше ніж раз на квартал.
При заповненні форми, зазначеної в Додатку 1, слід враховувати наступне: у разі планування закупівель, які відповідно до пунктів 1-4, 7, 8 частини першої статті 4 Закону здійснюються без застосування процедур закупівель, у колонці “Примітка” зазначається відповідний пункт частини першої статті 4 Закону, що є підставою для укладання договору без застосування процедур закупівель.
Ураховуючи те, що стаття 3 Закону не має зворотної дії, при першій подачі змін до річного плану, який затверджений до набрання чинності Законом, замовник оприлюднює змінений річний план в новій редакції.
Звіт відповідно до частини третьої статті 4 Закону затверджується замовником раз на квартал не пізніше 15 числа місяця наступного за звітним періодом за формою, наведеною в Додатку 2. При цьому, у колонці «Примітка» зазначити відповідний пункт частини першої статті 4 Закону, що є підставою для укладання договору без застосування процедур закупівель.
Поряд з цим, з метою забезпечення реалізації вимог Закону тимчасово, до врегулювання нормативних та технічних питань, подання замовником зазначених документів для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу здійснювати шляхом надсилання на такі електронні адреси:
-            річний план та зміни до нього – plan@vdz.org.ua
-            звіти - zvit@vdz.org.ua
Файл вкладення в електронне повідомлення надавати у виді сканованої кольорової копії оригіналу документу у форматі «pdf».
Ім’я файлу вкладення складати з двох частин, які розділяти знаком «_» (нижнє підкреслювання), а саме:
-            перша частина імені файлу – код ЄДРПОУ замовника.
-            друга частина імені файлу – тип документу великими латинськими літерами (PLAN, ZMINY, ZVIT).
 
 
Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного замовлення                                                 О. С. Власов
 

Додаток 1
ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ,
ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ
на ______ рік
___________________________________________
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
 
Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів)   Джерело фінансування Орієнтовний строк здійснення закупівлі  Очікувана вартість предмета закупівлі  Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг Примітка
3 6 7
 
 
 
Уповноважена особа замовника          ____________________   _________________
                                                                      (прізвище, ініціали)         (підпис)     М.П. 
 

Додаток 2
 
ФОРМА ЗВІТУ
про результати закупівель без проведення процедури закупівлі
за __ квартал ____ року
___________________________________________
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
Джерело фінансування Назва та код предмета закупівлі Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг Найменування та ідентифікаційний код суб’єкта господарювання, з яким укладено договір Дата та номер договору Сума, визначена в договорі Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару) Примітка
1 4 7 8
 
 
 
 
Уповноважена особа замовника          ____________________   _________________
                                                                      (прізвище, ініціали)         (підпис)     М.П. 
 http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=185766&cat_id=117183
 
 
 
 
http://www.me.gov.ua/img/1x1.gif
 
http://www.me.gov.ua/img/1x1.gif
http://www.me.gov.ua/img/1x1.gif   http://www.me.gov.ua/img/1x1.gif
     
http://www.me.gov.ua/img/1x1.gif